Algemene voorwaarden

Statutaire naam van de onderneming

Slip Way BVBA

Maatschappelijke zetel

Kwade weide 7b, B-2920

ondernemings nummer

BE 0 834.961.647    

Tel:

03 501 5 501

E-mail

info|slipway.be

 

1. Definities

Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Slip Way BVBA

Slip Way BVBA.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slip Way, gevestigd te Gooreind ( Langerijt 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, met ondernemingsnummer BE 0 834.961.647).

Vertegenwoordiger van Slip Way BVBA: degenen die uit naam van Slip Way optreden bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs of (bege)leiders.

Aanbod: het aanbod van Slip Way, al dan niet via haar website, tot het aangaan van een activiteit, evenement, kopen van een cadeaubon of verhuren van materiaal.

Cadeaubon: een waardebon waaruit na verzilvering binnen de geldige termijn voor het aangewezen aantal personen de mogelijkheid voortvloeit voor deelname aan op de het document gespecificeerde activiteiten of evenementen, die in naam van Slip Way BVBA zijn georganiseerd.

Activiteit: (I) een actieve bezigheid die door Slip Way BVBA wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, (II) diensten of het bieden van faciliteiten en andere werkzaamheden die door Slip Way BVBA ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.

Evenement: een door Slip Way BVBA georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten en horecafaciliteiten met daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een activiteitenprogramma.

Opdrachtgever/ gebruiker/ Cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derden een cadeaubon aanschaft, dan wel een overeenkomst aangaat met Slip Way BVBA tot het aangaan van een evenement, activiteit, of tot het gebruikmaken van materieel van Slip Way BVBA.

Opdrachtnemer / leverancier:  de aanbieder van activiteiten, evenementen, producten of diensten die Slip Way BVBA levert en verkoopt, waarbij met de verkoop van producten, zoals cadeaubonnen, de rol van leverancier opgenomen wordt.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Slip Way BVBA.

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Slip Way BVBA zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen de kosten die aan de overeenkomst verbonden zijn.

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit en horecazaken of het evenement, de eventuele premies van verzekeringen die door Slip Way BVBA die ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers worden afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten.

Extra afgenomen diensten: alles wat door Slip Way BVBA in overleg, al dan niet schriftelijk overeengekomen, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of opdracht bevestiging eenduidig vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/ of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdracht bevestiging eenduidig vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, wordt beschouwd als extra afgenomen dienst(en).

Deelname op basis van roulatie: dit wilt zeggen dat het voertuig gedeeld wordt met meerdere deelnemers. Dit steeds op basis van het aantal comfortabele beschikbare plaatsen per voertuig. Een 5-deurs auto zal dus met maximaal 4 deelnemers gedeeld worden. Een buggy (2-zits) met maximaal 2 deelnemers.

privacy regels: lees: https://slipway.be/nl/privacy

2. Toepasselijkheid

2.1 Alle door of namens Slip Way BVBA gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts) handelingen die in het kader hiervan worden verricht, alsmede verrichte leveringen en verrichte diensten worden beheerst door deze Voorwaarden. 

2.2 Slip Way BVBA sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden uit, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genoemd en welke vorm zij ook mogen hebben. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Cliënt die door de Cliënt worden gehanteerd. Door aanvaarding van een door of namens Slip Way gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met Slip Way, door het aanvaarden van een door of namens opdrachtnemer gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens Slip Way verrichte diensten, aanvaardt de Cliënt onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan in dit Artikel bedoeld, is uitgesloten. 

2.3 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door, het aangaan van een overeenkomst met Slip Way BVBA, door het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel door het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag. Indien de opdrachtgever optreed namens of in opdracht van derden, is de opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden uit te reiken c.q. bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.

2.4 Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Aanbieding, totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Iedere door of namens Slip Way gedane aanbieding, offerte of aanbod, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt Slip Way niet, behalve indien en voor zover door Slip Way schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.

3.2 Alle door of namens opdrachtnemer bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden opdrachtnemer niettemin slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd. Slip Way is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Een aanvaarding door de Cliënt van een door of namens Slip Way gedane aanbieding of offerte, die afwijkt van deze aanbieding of -offerte, geldt als een verwerping van de aanbieding of offerte en als een nieuwe aanbieding die Slip Way niet bindt.

3.4 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Slip Way BVBA en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.

3.5 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers inbegrepen, aan Slip Way BVBA te melden, voor zover deze zijn verzocht door Slip Way BVBA en die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden.

3.6 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Slip Way BVBA, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Slip Way BVBA hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.7 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Slip Way BVBA of een vertegenwoordiger van Slip Way BVBA een geldig identiteitsbewijs of een ander voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

3.8 Op alle voor intellectuele eigendommen, het auteursrecht en beeldrechten in het bijzonder vatbare zaken die door de opdrachtnemer/ leverancier of door betrokken derden aan opdrachtgever al dan niet via de website beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. De opdrachtgever en/ of afnemer verplicht zich om alle betreffende gegevens, die hem door opdrachtnemer/ leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten te respecteren inzake het intellectuele eigendom in het algemeen. Tevens is de opdrachtgever/ afnemer verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke  auteursrechtelijke beschermd werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op het eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de opdrachtgever aan de deelnemers verstrekt, gelden eveneens de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op de opdrachtgever rusten. Enkel en alleen middels een schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.  

4. Prijs

4.1 Slip Way BVBA brengt op verzoek van de opdrachtgever een offerte uit voor een evenement of activiteit. Het staat Slip Way BVBA vrij om tijdelijk evenementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

4.2 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. Alle prijzen zijn genoemd in Euro’s exclusief B.T.W en exclusief verzend- en administratiekosten, (tenzij het aanbod anders vermeldt of) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Het staat Slip Way BVBA vrij voor of bij aanvang van de activiteit of het evenement een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggestort onder inhouding van al hetgeen Slip Way BVBA nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.

4.6 Kosten die daarbij niet tot het bedrag van de overeenkomst behoren, waaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

4.7 Elke overeenkomst wordt door Slip Way slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Cliënt, ter (redelijke) beoordeling van Slip Way, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.8 Slip Way is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Cliënt zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden. 

4.9 Slip Way is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De eventuele hiermee gemoeid zijnde kosten zullen aan de Cliënt worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Voor zover mogelijk zal Slip Way hieromtrent met de Cliënt overleggen. 

4.10 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Cliënt of van een door de Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

4.11 Alle aan de Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Slip Way, totdat alle bedragen die de Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Slip Way zijn betaald. Rechten worden aan de Cliënt slechts verleend of, in het voorkomende geval overgedragen onder de voorwaarde dat de Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

4.12 In het weekend en feestdagen is er eentoeslag van toepassing dewelke in het reservatieformulier wordt meegedeeld. Voor bepaalde activiteiten kan er op externe locaties nog een extra toeslag van toepassing zijn. Dit staat eveneens expliciet vermeld in het webformulier.  

5. Betaling

5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dient volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch/via internet vóór aanvang van de activiteit of het evenement te gebeuren. Slip Way BVBA heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Slip Way BVBA aan te geven datum te verlangen. Bij betaling van extra kosten, ontstaan uit extra afgenomen diensten, geld dat de datum van facturering van nacalculatie van belang is. De voldoening van de betreffende factuur dient binnen 14 dagen plaats te vinden. 

5.2 Alle betalingen geschieden ten kantore van Slip Way BVBA of op een door Slip Way BVBA opgegeven rekeningnummer of op een andere door Slip Way BVBA aangegeven wijze. Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen, staat het nog verschuldigde bedrag niet in verband met de te leveren prestatie. Dit geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Indien de opdrachtgever, niet binnen de overeengekomen termijn dan wel vóór de overeengekomen datum volledig heeft betaalt is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.4 Slip Way BVBA is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te schorten of na opzegging zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Slip Way BVBA gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Slip Way BVBA nog van de opdrachtgever te vorderen heeft zijn terstond opeisbaar.

5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Slip Way BVBA een rente verschuldigd van 5% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus de kosten die hieraan verbonden zijn, vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.

5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70, is de vergoeding € 70. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt aangevangen.

6. Cadeaubonnen

6.1 Betaling van door Slip Way BVBA georganiseerde activiteiten of evenementen kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door Slip Way BVBA, of door Slip Way BVBA geaccepteerde partners  uitgegeven geldige cadeaubonnen.

6.2 Cadeaubonnen kunnen schriftelijk, telefonisch dan wel via Internet worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door Slip Way BVBA aangegeven wijze en onder opgave van door Slip Way BVBA gevraagde persoonsgegevens.

6.3 Cadeaubonnen worden door Slip Way BVBA per post, per mail of per fax verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres, na ontvangst door Slip Way BVBA van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd met de verzendingskosten, op een door Slip Way BVBA opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.

6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan Slip Way BVBA op de door Slip Way BVBA aangegeven wijze.

6.5 Cadeaubonnen blijven 12 maanden na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen die periode worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.

6.6 Indien cadeaubonnen niet binnen 12 maanden na afgifte worden verzilverd, kan de geldigheid met eenzelfde periode worden tegen betaling van €25 (forfaitaire vergoeding).

6.7 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. 

6.8 Cadeaubonnen worden bij bestelling automatisch omgezet naar een waardebon van het oorspronkelijk betaald bedrag. Dit om te voorkomen dat een cadeaubon waardeloos wordt wanneer een type arrangement vanwege wijziging contracten verdwijnt. Zo kan de begunstigde ten allen tijden een gelijkaardig arrangement naar keuze boeken. 

6.9 Ingeval de opdrachtgever van aankoop van een bon deze indient wanneer deze is verlopen, is dit op eigen risico. Slip Way BVBA is gerechtigd het gehele aankoop bedrag terug te vorderen bij de opdrachtgever in geval deze bij een partner van Slip Way BVBA (zoals reseller) heeft gekocht. De opdrachtgever zal dan zelf aanspraak moeten doen bij de betreffende derde partij om het onverschuldigde deel van het aankoop bedrag terug te vorderen.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever

7.1 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke beëindiging van een opdracht of order, door of op verzoek van de Cliënt, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Slip Way en op voorwaarde dat de reeds door of namens Slip Way verrichte werkzaamheden geheel door de Cliënt worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke beëindiging op verzoek van de Cliënt is Slip Way gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Cliënt door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

7.2 Een wijziging kan tot 8 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement gebeuren (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). Slip Way BVBA zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hieraan medewerking verlenen. Indien Slip Way BVBA niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Slip Way BVBA dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Terzake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal € 70 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

7.3 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit of het evenement deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet op risico van opdrachtgever voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen, om aan de activiteiten of het evenement deel te mogen nemen.

8. Wijzigingen door Slip Way BVBA

8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Slip Way BVBA gerechtigd de aangeboden activiteit of het aangeboden evenement aan te vullen, te wijzigen, of te annuleren. Indien mogelijk geeft Slip Way BVBA de opdrachtgever onverwijld, als aanbod, een alternatief, dat het specifieke karakter van de activiteit of het evenement zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit of evenement, of indien de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 8 dagen vóór de datum waarop de activiteit of het evenement plaatsvindt aan Slip Way BVBA te melden. Ingeval geen overeenstemming mogelijk is, behoudt Slip Way BVBA het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.

8.3 De activiteit of het evenement zal ook met slecht weer doorgang vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Slip Way BVBA zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit of het evenement zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit of het evenement blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden.

8.4 Wijzigingen, zoals genoemd in Artikel 8 kunnen eveneens te maken hebben met de onhebbelijkheden van fijnemechanica, of weersomstandigheden.

9 Annulering door de opdrachtgever

9.1 Een annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Slip Way en op voorwaarde dat de reeds door of namens Slip Way verrichte werkzaamheden geheel door de Cliënt worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke beëindiging op verzoek van de Cliënt is Slip Way gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Cliënt door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

9.2 De opdrachtgever wordt tevens aangeraden een annuleringsverzekering (€10-€20pp) af te sluiten. Indien Slip Way BVBA daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomende gevallen schade zal worden uitgekeerd.

9.3a. Bij wijziging van de deelnamedatum zijn volgende regels van toepassing:

Met annulatieverzekering (geeft het recht om voordelig de deelnamedatum te verplaatsen)

 • > 1 maand voor deelnamedatum = kosteloos
 • > 2 weken voor deelnamedatum = 15% extra kosten
 • > 24 uur voor deelnamedatum = 35% extra kosten
 • < 24 uur voor deelnamedatum = 50% extra kosten

zonder annulatieverzekering

 • > 2 maanden voor deelnamedatum = kosteloos
 • > 1 maand voor deelnamedatum = 15% extra kosten
 • > 2 weken  voor deelnamedatum = 35% extra kosten
 • > 2 weken voor deelnamedatum = 50% extra kosten

9.3b Bij annulering van een deelnemer, evenement of activiteit(en), al dan niet in context van de verzilvering van een cadeaubon, waaronder in deze Algemene Voorwaarden door de opdrachtgever, is (hij) diegene in ieder geval het volgende verschuldigd aan Slip Way BVBA:

 • bij annulering tot 60 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Slip Way BVBA gemaakte kosten, welke in (alle) deze gevallen tenminste € 70,- zullen bedragen;
 • bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 50% van de prijs van het evenement of de activiteit;
 • bij annulering van 30 dagen tot 21 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 60 % van de prijs van het evenement of de activiteit;
 • bij annulering van 21 dagen tot 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 75% van de prijs van de activiteit of het evenement;
 • bij annulering van 14 dagen tot 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 90% van de prijs van de activiteit of het evenement;
 •  bij annulering vanaf 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 100% van de prijs van de activiteit of het evenement.

Ingeval de deelnemers, zonder te annuleren, niet aanwezig zijn bij aanvang van de activiteit of het evenement, blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd. Bij annulering van een cadeaubon is eveneens artikel 6 van belang.

10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van interne en externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slip Way BVBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Slip Way BVBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2 Indien Slip Way door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Cliënt na te komen, en de overmachtsituatie naar het redelijke oordeel van Slip Way van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

10.3 Indien Slip Way door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Cliënt na te komen, en de overmachtsituatie naar het redelijke oordeel van Slip Way van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Slip Way gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmacht-

situatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

10.4 Indien Slip Way ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn Cliënten na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle Cliënten, is Slip Way gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Cliënten zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

10.5 Slip Way is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Slip Way ter uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt reeds is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

11 Ontbinding door Slip Way BVBA

11.1 Slip Way BVBA heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Slip Way BVBA en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Slip Way BVBA is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.

11.2 Bij opzegging door Slip Way BVBA als hiervoor bedoeld, heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Slip Way BVBA zal zich inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.

11.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, geven Slip Way BVBA het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Slip Way BVBA kan in dat geval de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Slip Way BVBA aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Slip Way BVBA heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die Slip Way BVBA nog van de opdrachtgever te vorderen heeft, worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.)

11.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, er beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is Slip Way BVBA gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen, die Slip Way BVBA nog van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

12 Verplichtingen van Slip Way BVBA

12.1 Slip Way BVBA is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever, op grond van de overeenkomst en de publicaties van Slip Way BVBA, redelijkerwijs mocht hebben.

12.2 Slip Way BVBA is, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, met name indien de activiteit of het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Slip Way BVBA tot verlening van hulp en bijstand verplicht, voor zover dat redelijkerwijs van Slip Way BVBA, verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

12.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit of het evenement en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

12.4 Slip Way BVBA is bevoegd (delen van) de activiteit of het evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.

13 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers

13.1 De opdrachtgever is verplicht, voor de totstandkoming van de overeenkomst, persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Slip Way BVBA te melden, voor zover deze worden gevraagd door Slip Way BVBA of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan een activiteit of evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van Slip Way BVBA getoond dient te worden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Slip Way BVBA zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Slip Way BVBA gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

13.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het evenement een ongevallen-

en/ of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Slip Way BVBA daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomende gevallen schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

13.3 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Slip Way BVBA of een vertegenwoordiger van Slip Way BVBA een geldig identiteitsbewijs of een ander voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen. Slip Way BVBA heeft het recht, om de betreffende deelnemer(s) die daartoe niet in staat zijn, uit te sluiten van deelname of van verdere deelname aan de activiteit/ het evenement, wanneer zulks noodzakelijk mocht zijn.

13.4 De deelnemers en wanneer daar sprake van is, diens vertegenwoordiger, zijn verplicht tot het navolgen van de aanwijzingen van Slip Way BVBA of door Slip Way BVBA ingezette derden om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit of het evenement te bevorderen.

13.5 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Slip Way BVBA of diens vertegenwoordiger. De deelnemer stelt Slip Way BVBA of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit of het evenement, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit of het evenement overdragen aan de vertegenwoordiger van Slip Way BVBA en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Slip Way BVBA is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.

13.5b De deelnemer kan bij bepaalde activiteiten geweigerd worden voor personen zwaarder dan 130 kg. Dit beleid is ingesteld met het oog op de veiligheid van alle gebruikers en de integriteit van onze faciliteiten, alsook het comfort van andere. In overleg kan van deze regel afgeweken worden indien de situatie zich daartoe verleent.

13.6 De deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit of het evenement aanwezig te zijn op de aangegeven locatie. Slip Way BVBA zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit of het evenement volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden (onderdelen van) activiteiten of evenementen worden ingekort of vervallen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds betaalde bedragen.

13.7 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit of het evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Slip Way BVBA of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit of het evenement worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.

13.8 Slip Way BVBA behoudt zich het recht voor om beeldopnamen die tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij Slip Way BVBA worden ingediend.

13.9 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de opdrachtgever of de deelnemer Slip Way BVBA of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger, dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.

13.10 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/ zij voldoende in staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen. Bij twijfel dient van te voren worden overlegd met Slip Way BVBA, waarbij bepaald wordt, wat de mogelijkheden zijn.

14 Aansprakelijkheid van Slip Way BVBA.

14.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Slip Way BVBA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

14.2 Slip Way BVBA is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften;
 • ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting;
 • onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het zich niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
 • handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
 • omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van Slip Way BVBA en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan Slip Way BVBA kunnen worden toegerekend;
 • vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.

14.3 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht een passende annulerings- en ongevallen-verzekering af te sluiten. Slip Way BVBA aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan, uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.

14.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Slip Way BVBA en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

14.5 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Slip Way BVBA leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Slip Way BVBA gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Slip Way BVBA onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14.6 Slip Way BVBA is niet aansprakelijk voor schade, of gevolgschade die te wijten is aan, maar niet uitsluitend tot, de onhebbelijkheden van fijnemechanica, of weersomstandigheden. Hieronder vallen eveneens gemaakte kosten voor overnachting om aan de betreffende dienst deel te nemen.

14.7 Slip Way BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

14.8 Slip Way BVBA is in ieder geval niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waarnaar Slip Way BVBA via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.

15 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers

15.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens Slip Way BVBA aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel die worden veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.

15.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Slip Way BVBA voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

16 Klachten

16.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Slip Way BVBA of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.

16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Slip Way BVBA. Heeft de activiteit of het evenement geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke datum van de activiteit of het evenement.

16.3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding, doch in ieder geval na 1 jaar na afloop van de activiteit of het evenement of, indien deze geen doorgang heeft gevonden, na 1 jaar na de oorspronkelijke datum daarvan.

16.4 Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

16.5 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze

Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden

onverlet. Partijen verplichten zich als dan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel

mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomen.

17 vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Informatie wordt in ieder geval als van vertrouwelijke aard beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

18 Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen de wijziging(en) door middel van ondertekening door de daartoe bevoegde personen -geaccordeerd.

19 Activiteiten

Slip Way beschikt over diverse activiteiten en voertuigen. Voor het onderdeel "opleiding anti-slipcursus" worden steeds recente handgeschakelde wagens met voorwielaandrijving gebruikt. Deelname is op basis van roulatie, waarbij elke voertuig gedeeld wordt met maximaal 4 cursisten. Op aanvraag (mits supplement) zijn andere transmissies, aandrijvingen en modellen mogelijk. Het offroad rijden en bugxter rijden zal meestal automatische transmissie zijn. Bovenvermelde voertuigen zijn geen garantie en kan soms om organisatorische redenen afwijken. Als u zeker van uw type voertuig wilt zijn, dient u ten alle tijden bij reservatie uw voorkeur te melden.

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

Herroepingsrecht op deelnamedatum

"De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor het reserveren van een deelnamedatum (en/of uitvoerdatum)
...
VI. 53 12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien."

Derhalve biedt Slip Way wel de mogelijkheid aan om een annulatieverzekering af te sluiten. 

Herroepingsrecht cadeaubonnen

1. Zolang de cadeaubonnen nog niet geleverd zijn, kan de consument volgens artikel VI.47 zijn/haar 14 dagen herroepingsrecht uitoefenen.

2. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) als bedoeld in artikel VI. 47 is niet van toepassing indien de Cadeaubon volledig geleverd wordt. Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel VI.47 vervalt omdat de dienst volledig wordt uitgevoerd. De klant ziet op dat moment dus af van zijn recht om binnen de wettelijke bedenktermijn de overeenkomst te kunnen ontbinden.

3. Zodra de te leveren Cadeaubonnen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze Cadeaubonnen betreft, over op Klant of ontvanger daarvan.

Ce que disent nos clients

J'ai passé une bonne après-midi !
Jan Baljeu
il y a moins d'une semaine
Ce fut une expérience très agréable. Et les conseils ont été fantastiques de bout en bout. 👍👍
Dèsirè D Claeys
il y a une semaine
Sjoerd Orie
il y a une semaine
Conduire le buggy a été une expérience fantastique. Nous avons été très bien accueillis et guidés lors de cette excursion. Les buggys (le Can-Am 800cc) étaient en bon état et donc très adaptés à ce tour. Nous reviendrons certainement pour plus d'expériences !!!
Dentimmy
il y a 2 semaines